Poslední aktualizace 11-Apr-2024Datum účinnosti 11-Apr-2024

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti H & D Czech Republic s.r.o., Boženy Němcové 922/2, Olomoucký kraj 79001, Česká republika, e-mail: info@hdczech.cz, tel: +(dále jen “Služba”), o shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů, které shromažďujeme při používání našich webových stránek ( https://drevene-sauny.cz ). Přístupem ke službě nebo jejím používáním vyjadřujete souhlas se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované Zásady budou účinné 180 dní od okamžiku, kdy budou revidované Zásady zveřejněny ve Službě, a váš další přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude představovat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali.

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME:

Shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje o vás:

Jméno
E-mail
Mobilní telefon
JAK VAŠE ÚDAJE POUŽÍVÁME:

Informace, které o vás shromáždíme, použijeme k následujícím účelům:

Marketingové/propagační účely
Podpora
Pokud budeme chtít vaše údaje použít k jakémukoli jinému účelu, požádáme vás o souhlas a vaše údaje použijeme pouze po obdržení vašeho souhlasu, a to pouze k účelu (účelům), ke kterému (kterým) souhlas udělíte, pokud nám zákon neukládá jinak.

JAK VAŠE INFORMACE SDÍLÍME:

Vaše osobní údaje nepředáme žádné třetí straně, aniž bychom si vyžádali váš souhlas, s výjimkou omezených okolností popsaných níže:

Reklamní služby
Marketingové agentury
Analytické služby
Požadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní údaje, které jim předáme, pouze k účelu, pro který byly předány, a aby je neuchovávaly déle, než je nutné pro splnění uvedeného účelu.

Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit pro následující účely: (1) k dodržení platných zákonů, nařízení, soudních příkazů nebo jiných právních postupů; (2) k vymáhání smluv s námi, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů; nebo (3) k reakci na tvrzení, že vaše používání Služby porušuje práva třetích stran. Pokud dojde ke sloučení nebo převzetí Služby nebo naší společnosti s jinou společností, budou vaše údaje jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ:

Vaše osobní údaje u nás budeme uchovávat po dobu 90 dnů až 2 let poté, co uživatelé ukončí svůj účet, nebo tak dlouho, dokud je budeme potřebovat k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Některé informace můžeme potřebovat uchovávat po delší dobu, například pro účely vedení záznamů / podávání zpráv v souladu s platnými zákony nebo z jiných oprávněných důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, prevence podvodů atd. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, z nichž žádná vás neidentifikuje (přímo ani nepřímo), mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

VAŠE PRÁVA:

V závislosti na platných právních předpisech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo vymazání nebo na získání kopie svých osobních údajů, právo omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenos) vašich osobních údajů jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli ke zpracování vašich údajů, právo podat stížnost u zákonem stanoveného orgánu a další práva, která mohou být podle platných právních předpisů relevantní. Chcete-li uplatnit tato práva, můžete nám napsat na adresu info@hdczech.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Přímou marketingovou komunikaci nebo profilování, které provádíme pro marketingové účely, můžete odmítnout, pokud nám napíšete na adresu info@hdczech.cz.

Upozorňujeme, že pokud nám neumožníte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci využívat.

COOKIES ETC.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak je používáme, a o vašich možnostech v souvislosti s těmito sledovacími technologiemi, přečtěte si naše Zásady používání souborů cookie.

BEZPEČNOST:

Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá a budeme používat přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich informací, které máme pod kontrolou. Vzhledem k neodmyslitelným rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní nebezpečí.

STÍŽNOSTI / POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich údajů, které jsou u nás k dispozici, můžete se obrátit na našeho pověřence pro stížnosti na adrese H & D Czech Republic s.r.o., Boženy Němcové 922/2, e-mail: info@hdczech.cz. Vaše připomínky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.